Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid, Klimaat, Natuur en milieu

INLEIDING

Het doel van het beleid moet zijn dat de aarde bewoonbaar blijft voor de volgende generaties.
Hierbij moeten we alle kansen grijpen om duurzame energie te produceren, waarbij het noodzakelijk gaat zijn om verschillende bronnen te combineren (zon, wind, geothermie, biomassa en dergelijke). Het doel is om Zuidoost-Groningen in 2040 volledig energieneutraal te maken, wat wil zeggen dat er in de regio voldoende duurzame energie geproduceerd wordt om te voldoen aan de vraag. Om dit doel te bereiken is steun van onze inwoners essentieel. De gang van zaken bij de geplande windmolenparken in onze gemeente laat zien hoe het niet moet! Wij willen dat plannen vroegtijdig worden gedeeld met alle betrokkenen, die hierover kunnen meedenken en daadwerkelijke invloed hebben. Er moeten vooraf afspraken worden gemaakt om de maatschappelijke kosten voor omwonenden te compenseren.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat de gemeente het belang van duurzaamheid inziet en een duidelijke plaats geeft in het beleid.
• Dat ze betrokken worden bij de uitwerking van visie en beleid en daarbij een belangrijkere rol krijgen in de concrete uitwerking (regie).
• Dat de gemeente helpt bij de realisatie van energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen. Dat de mooie Groningse natuur behouden blijft zodat iedereen ervan kan blijven genieten.
• Dat de gemeente de initiatieven ondersteunt en meedenkt bij het realiseren van nieuwe ideeën die een ppositieve bijdrage leveren aan klimaat, natuur en milieu.

» D66 wil:

 Nog betere afvalscheiding om verdere stappen te zetten naar een circulaire economie. Inwoners daar voor laten betalen – zoals met het huidige diftar systeem – helpt daar niet bij;
 Dat de gemeente investeert in eigen gebouwen om deze klimaatneutraal te maken;
 Dat bij elk raadsvoorstel het criterium duurzaamheid wordt meegenomen;
 Middels een actief beleid ook de inwoners stimuleren bij de sanering van asbest in woningen;
 Dat de oprichting van energiecoöperaties en de collectieve inkoop van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen of besparingen meer wordt ondersteund vanuit de overheid;
 Het gebruik van de fiets stimuleren en wil actief inzetten op een fietsvriendelijke omgeving door het realiseren van goede fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom;
 Dat de gemeente inwoners helpt bij het realiseren van ideeën in de wijken en dorpen. Dit kan bijvoorbeeld door actief kennis en kunde beschikbaar te stellen.


WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat innovatie gewaardeerd en gestimuleerd wordt en dat ze kunnen innoveren om continuïteit te waarborgen; Dat er duidelijke en toepasbare regels zijn.

» D66 wil:

 Dat ondernemers actief gestimuleerd worden om te kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.
 De gemeente faciliteert en beloont ondernemers wanneer zij met innovatieve oplossingen komen die helpt in het verduurzamen van lokale omgeving.
 Dat boeren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot innovatieve ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Dit kan onder andere door het wegnemen van onduidelijkheid in regelgeving.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat ze ideeën en innovaties kunnen realiseren samen met de gemeente, inwoners en ondernemers en dat de gemeente hierbij actief met ze samenwerkt in het realiseren van duurzame oplossingen.

» D66 wil:

 De samenwerking met woningbouwcorporaties verder uitbouwen om bijvoorbeeld de inzet van zonnepanelen en aardwarmte in dorpen en wijken mogelijk te maken.Duurzaamheid, Klimaat, Natuur en milieu