Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gemeentelijke financiën

INLEIDING
Een gezonde financiële positie is de basis voor degelijk beleid. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zullen daarom ongeveer in balans moeten zijn. Maar omdat de inkomsten voor het overgrote deel direct van het rijk afkomstig zijn (bijna 90%) is de speelruimte beperkt. Als je aan een bepaald programma fors meer wilt uitgeven, moet je dat bekostigen uit verminderde uitgaven aan andere programma's. Met het verhogen van de lokale lasten, kan de gemeente maar zeer beperkt extra ruimte creëren. D66 ziet dat in de huidige constructie dan ook niet als wenselijk.


WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat de gemeente het haar toegemeten budget doeltreffend en doelmatig besteedt.
• Dat de kostprijs zo laag mogelijk wordt gehouden, doordat er op de meest effectieve en efficiënte manier gewerkt wordt binnen de gemeente.

» D66 wil:

 Dat de stijging van gemeentelijke woonlasten (Onroerende Zaak Belasting, riool- en afvalstoffenheffing) maximaal gelijke tred houdt met de inflatie. Daarnaast mag de verhoging van de OZB-opbrengst niet meer zijn dan centraal is afgesproken tussen gemeenten en rijksoverheid;
 Dat de begroting voor iedereen begrijpelijk is, met een duidelijke onderbouwing;
 Dat de gemeente binnen de zogenoemde "planning-en-control cyclus" zijn werkzaamheden zo transparant mogelijk uitvoert;
 Dat de gemeenteraad adequaat wordt ondersteund bij het beoordelen van begrotingen.
 Activeren van de Rekenkamer-functie.


WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat ze niet onevenredig worden belast, zowel ten opzichte van inwoners als ten opzichte van ondernemers in andere gemeenten.

» D66 wil:

 Geen verdere verhoging van het tarief van de toeristenbelasting, om de gemeente in relatie tot andere gebieden niet te duur te laten worden.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat de gemeente redelijke tarieven hanteert en daarmee bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat.

» D66 wil:

 Dat de gemeente het vestigingsklimaat hoog in het vaandel heeft en de tarieven op die basis vaststelt;
 Dat de gemeenteraad een auditcommissie instelt, bestaande uit raadsleden.

financiën