Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

INLEIDING
D66 vindt het belangrijk dat iedereen deel kan uitmaken van onze cultuur. Cultuur is immers een drager van de identiteit en daarmee maatschappelijk verbindend. Maar cultuur is ook een bron van creativiteit, van kunst, van individuele expressie. En ten slotte hebben kunst en cultuur belangrijke economische waarde.
Wij stimuleren dat er laagdrempelig cultuuraanbod is in de buurt en dat kinderen op school kennismaken met verschillende vormen van kunst en verschillende culturen. Ook stimuleren we cultureel ondernemerschap en het in standhouden van cultureel erfgoed.
D66 ziet kunst en cultuur als beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van mensen en aan samenhang in de samenleving. Door culturele tradities, gewoonten en gebruiken voelen mensen zich veilig en verbonden tegelijk. Onze historische monumenten en kenmerkende landschappen maken ons trots op waar we wonen. En door culturele en kunstzinnige uitingen (te doen of te beleven) prikkelen we creativiteit en individuele expressie. D66 is ervan overtuigd dat een bloeiende culturele gemeente zorgt voor een prettig leefklimaat en een gunstig vestigingsklimaat. De lokale economie wordt door cultuur aangejaagd en creatieve ideeën voor maatschappelijke uitdagingen worden gestimuleerd. D66 wil dat de gemeente bijdraagt aan een bloeiend cultureel klimaat, waarin erfgoeddragers hun traditie kunnen beleven en doorgeven, kunstenaars en cultureel ondernemers kunnen creëren, leerlingen kennis maken met kunst en cultuur en alle inwoners toegang hebben tot een cultureel aanbod.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat de gemeente eraan bijdraagt dat men culturele ervaringen kan opdoen in de buurt.
• Dat de gemeente bijdraagt aan een gunstig klimaat voor cultureel immaterieel erfgoed (de tradities, rituelen en gewoonten die groepen belangrijk vinden en levend willen houden).
• Dat de gemeente respect heeft voor erfgoed en historie.

» D66 wil:

 Dat de bibliotheek niet alleen de laagdrempelige toegang moet zijn tot informatie, maar ook een ontmoetingsplek voor cultuur;
 Dat kunst en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen, voor jong en oud en ook voor mensen met een minimuminkomen. De gemeente moet daarom blijven bijdragen aan het Jeugd Cultuurfonds en aan mogelijkheden voor minima;
 Dat de gemeente benaderbaar en bereikbaar is voor erfgoedgemeenschappen en indien gevraagd meedenkt over kansen en knelpunten;
 Dat de gemeente de herbestemming van leegstaande monumenten moet bevorderen en actief moet meehelpen met zoeken naar subsidiemogelijkheden;
 Dat de gemeente een actieve rol speelt in het in standhouden van het unieke landschap in onze regio, en waar mogelijk de unieke elementen uit het verleden terugbrengt.

WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS
• Dat de gemeente hen ondersteunt bij nieuwe initiatieven.

» D66 wil:

 Dat de gemeente cultureel ondernemerschap stimuleert. Dat kan bijvoorbeeld met een startsubsidie of een cultuurlening. Maar ook dat de gemeente haar netwerk gebruikt om vruchtbare samenwerkingen te bevorderen;
 Het eigen initiatief faciliteren, door gunstige voorwaarden te creëren voor ondernemende burgers, bedrijven en culturele instellingen.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat de gemeente aan het onderwijs ondersteuning biedt bij kennismaking met kunst en culturen.
• Dat de gemeente culturele organisaties subsidieert.


» D66 wil:

 Dat het verlenen van een subsidie geen vanzelfsprekendheid is, maar bij aantoonbare meerwaarde moet de gemeente bereid zijn tot cofinanciering. Die meerwaarde kan bijvoorbeeld zijn: versterken eigen kracht, bijdragen aan leefbaarheid, verbeteren gemeentelijk profiel, laten kennismaken;
 Dat de gemeente ondersteunt bij het wegwijs maken in subsidieland. Vooral in de cultuursector zijn immers zoveel landelijke en Europese subsidiepotjes en hulporganisaties beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Fonds voor Cultuurparticipatie of Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland;
 Dat de gemeente verwante initiatieven bundelt, waardoor organisaties samen kunnen optrekken, eventueel ook samen met de gemeente.

Kunst en cultuur