Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemerschap en Werkgelegenheid

INLEIDING
De motor van de lokale economie wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf. D66 stimuleert daarom ondernemerschap en innovatie, onder meer omdat dit werkgelegenheid oplevert. De rol van de gemeente is niet zozeer het creëren van banen, maar wel het faciliteren van ondernemers. Ook kan de gemeente helpen bij het soepeler functioneren van de arbeidsmarkt. D66 wil dat de gemeenten in Zuidoost Groningen de economische uitdagingen gezamenlijk aangaan.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
Dat de gemeente zich inspant voor banen, voor hand- en hoofdopgeleiden en voor mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

• Dat grenzen geen belemmeringen vormen voor werk.

» D66 wil:

 Een goede samenwerking in de arbeidsmarktregio, die een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt en concurrentie tussen de gemeenten voorkomt;
 Dat de belemmeringen om in Duitsland te werken op een praktische manier worden verminderd, onder meer door het huidige UWV-grensteam te continueren en te stimuleren;
 Dat de gemeente werk blijft maken van de ondersteuning van degenen die om allerlei redenen niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat de gemeente hen zo min mogelijk hindert, maar faciliteert, stimuleert en ontwikkelmogelijkheden biedt.
• Dat zij kunnen meedingen naar gemeentelijke opdrachten.
• Dat de gemeente helpt bij het soepeler functioneren van de arbeidsmarkt.

» D66 wil:

 Onderzoeken hoe de regeldruk omlaag kan (zie ook: Inwoners en bestuur);
 Dat de gemeente vormen van samenwerking stimuleert, die gericht zijn op kennisontwikkeling en innovatie;
 Dat kleine ondernemers worden gestimuleerd om gezamenlijk mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten;
 Dat Startups ook de kans krijgen om mee te dingen naar opdrachten;
 Dat startende ondernemers meer gefaciliteerd worden door middel van bijv. bedrijfsverzamelgebouwen;
 Dat er aandacht blijft voor "social return on investment";
 Steun bieden aan ondernemers om mensen die moeite hebben om op eigen kracht een minimuminkomen te verdienen, als werknemer in dienst te nemen. Daarbij kijken we met de ondernemer naar wat de werknemer kan, in plaats van te focussen op wat zij of hij niet kan.
 Omscholing van uitkeringsgerechtigden stimuleren met name voor sectoren waar nu al grote tekorten zijn dan wel verwacht worden, zoals ict, techniek en zorg.
 Dat statushouders gestimuleerd en begeleid worden bij het betreden van de arbeidsmarkt, daarbij bouwend op hun al opgedane opleidingen en (werk)ervaringen.


WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat het aanbod op de arbeidsmarkt aansluit bij hun behoefte.

» D66 wil:

 Dat er meer nadruk komt op “een leven lang leren”.
 Dat milieu meer aandacht krijgt door het ‘benoemd en specifiek’ bij een wethouder in portefeuille te brengen.

Ondernemerschap en Werkgelegenheid