Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

5. ONDERWIJS

INLEIDING
D66 onderstreept het belang van een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners. Onderwijs dat het oneindig en uniek potentieel van leerlingen en studenten aanspreekt en dat mensen motiveert om een leven lang te blijven leren. We gaan uit van de eigen kracht van ieder individu en benadrukken het belang van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, talenten en interesses. Goed onderwijs leidt tot bewuste en verantwoordelijke burgers.

Binnen het onderwijs worden leerlingen zich (meer) bewust van kansen, verantwoordelijkheden en de eigen rol in de samenleving. Goede kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. Daarbij hecht D66 waarde aan zowel meetbare als minder goed meetbare effecten, zoals competentieontwikkeling en algemene vorming. Scholen denken continu na over de invulling van het onderwijsprogramma. Dit doen zij in nauwe samenwerking met andere scholen, regionale bedrijven en organisaties en de lokale overheid.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat onderwijs plaatsvindt in een veilige omgeving, goed bereikbaar is en dat er voldoende aanbod is.
• Dat onderwijs verbonden is met de regio en dat mogelijkheden om leerlingen en docenten te laten leren met of door lokale bedrijven, maatschappelijke, culturele, of sportieve organisaties en projecten worden verkend en benut.
• Dat de leerlijn van iedere leerling, via de vroeg- en voorschool, basisschool, middelbare school en vervolgopleiding, zoveel mogelijk een continu leerproces is.

» D66 wil:

 De goede huisvesting van scholen met aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid vooropstellen;
 Nauwe samenwerking tussen scholen, bedrijven, organisaties en de lokale overheid stimuleren;
 Dat de gemeente met het Noorderpoort en het Ubbo Emmius in overleg gaat om de aantrekkelijkheid voor de gemeente Stadskanaal van de lokale vestigingen te versterken;
 Een actief beleid om “thuiszitters” en voortijdige schoolverlaters te signaleren en activeren, en zo nodig hulp te bieden;
 Dat de gemeente de Lokale Educatieve Agenda in nauwe samenspraak met deze partijen opstelt;
 Doorlopende leerlijnen creëren en "warme overdrachten" realiseren door goede communicatie en nauwe samenwerking tussen scholen te stimuleren; Dat de gemeente deze samenwerking aanmoedigt en stimuleert. Binnen de gemeente worden taalachterstanden aangepakt en is het voor iedere inwoner mogelijk om taalvaardigheid verder te ontwikkelen;
 Dat taalachterstanden worden aangepakt op de vroeg- en voorschool;
 Dat laaggeletterdheid onder inwoners actief wordt gesignaleerd en bestreden;
 Ervoor zorgen dat er voor alle nieuwkomers (zowel statushouders, als asielzoekers) een taalarrangement beschikbaar is.

WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat onderwijs is ingebed in de regio en dat het aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt.
• Dat leerlingen zich bewust zijn van carrièremogelijkheden in de regio en dat ze competenties en vaardigheden ontwikkelen waarnaar werkgevers op zoek zijn.

» D66 wil:

 Dat de gemeente een duurzame samenwerking tussen scholen en het regionale bedrijfsleven stimuleert. Lokale ondernemers kunnen bijvoorbeeld meedenken over het curriculum en leerlingen ontwikkelen competenties en vaardigheden waarnaar werkgevers op zoek zijn. Onderwijs dat ondernemerschap van leerlingen stimuleert, aanmoedigt en beloont;
 Dat de gemeente de initiatieven die ondernemerschap van leerlingen helpt ontwikkelen, stimuleert. Bij voorkeur door gezamenlijke initiatieven van scholen en lokale ondernemingen.
 Dat de gemeente leerlingen en recent afgestudeerden die een eigen bedrijf willen beginnen, ondersteunt. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van fysieke locaties die geschikt zijn als hotspots voor (startende) ondernemers en door het introduceren van een jaarlijkse prijs voor jonge ondernemers.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat er binnen de gemeente voor alle inwoners mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen op cultureel en kunstzinnig vlak.
• Dat leerlingen binnen en buiten school worden aangemoedigd om meer te bewegen.
• Dat leerlingen zich bewust worden van hun rol als betrokken burger in de (regionale) samenleving.

» D66 wil:

 Dat de regionale vraag en aanbod op het gebied van kunst en cultuur wordt geïnventariseerd en kansen en knelpunten in kaart worden gebracht. Alle inwoners van de gemeente moeten de mogelijkheid hebben om zich op cultureel of kunstzinnig vlak te ontwikkelen;
 Dat de gemeente de samenwerking tussen scholen en lokale culturele en kunstzinnige organisaties stimuleert en ondersteunt. Initiatieven om leerlingen te laten leren in samenwerking met musea, erfgoedgemeenschappen, historische verenigingen, toneelverenigingen, muziekgezelschappen of kunstkringen worden aangemoedigd en waar mogelijk gestimuleerd;
 Dat de gemeente de initiatieven ondersteunt om leerlingen meer te laten bewegen (binnen en buiten de school). Bij voorkeur in samenwerking met regionale sportverenigingen of sportorganisaties;
 Dat het sportaanbod binnen de gemeente duidelijk herkenbaar is voor scholen, leerlingen en hun ouders;
 Dat de gemeente de samenwerking tussen scholen en maatschappelijke organisaties, zoals verzorgingshuizen, brandweer, politie, Natuurmonumenten en de gemeenteraad, aanmoedigt;
 Dat er binnen de gemeente ruimte is voor initiatieven en ideeën van scholen en leerlingen. Deze worden serieus genomen en gefaciliteerd als dat wenselijk en mogelijk is.

Onderwijs