Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

INLEIDING
D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. We hebben elkaar nodig om een veilige samenleving te creëren. Voor D66 betekent dit dat we samen met alle inwoners werken aan veiligheid en dus ook vragen aan inwoners om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van een veilige leefomgeving. En van gemeente en politie vragen we om de inwoners actief te informeren over zaken die spelen rond veiligheid en ze te betrekken bij het maken van plannen en het invoeren van maatregelen.
D66 hecht grote waarde aan tolerantie in de samenleving en gelijke rechten voor iedereen.
In de legalisatie van softdrugs ziet D66 een belangrijke mogelijkheid om de samenleving veiliger te maken. Daarom wil D66 samen met iedereen die bij dit thema betrokken is een plan opstellen om dit mogelijk te maken.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat het veilig is op straat en thuis.
• Dat hun kinderen veilig zijn op school, bij hun vereniging en bij (zorg)instanties.
• Dat hun privacy gerespecteerd wordt. Ze willen weten wat er met hun persoonsgegevens wordt gedaan en hoe die beschermd worden.

» D66 wil:

 Dat duidelijk is wat wel en niet kan en mag en dat er gehandhaafd wordt als dat nodig is. Geen willekeur;
 Voor de veiligheid rond scholen het halen en brengen van kinderen met de auto ontmoedigen. Kinderen moeten zelf veilig naar school kunnen. Bij voorkeur op de fiets;
 Snelheidsbeperkingen in de dorpskernen en bij scholen;
 Voorkomen dat het streven naar zo weinig mogelijk straatverlichting ten koste gaat van de veiligheid. Langs sommige wegen zullen daarom méér lichtpunten nodig zijn
 Dat inwoners geïnformeerd worden over mogelijke risico’s met privacygevoelige gegevens.

WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat wordt samengewerkt met de ondernemingen om een veilige omgeving te creëren.
• Dat regels duidelijk en toepasbaar zijn, zodat ze weten welke maatregelen ze moeten treffen om de veiligheid te kunnen waarborgen.
• Dat er gecontroleerd en gehandhaafd wordt, zodat ze weten dat ze maatregelen niet voor niets nemen.
• Dat ze onregelmatigheden eenvoudig kunnen melden en dat daar ook zichtbaar iets mee gedaan wordt.

» D66 wil:

 Dat de gemeente zich met het bedrijfsleven inspant om de veiligheid te verbeteren.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat wordt samengewerkt met de organisaties om een veilige omgeving te creëren.
• Dat ze hun activiteiten kunnen uitvoeren op basis van hun meningen en overtuigingen en dat ze daarin niet beperkt worden door discriminatie of uitsluiting.

» D66 wil:

 Dat de gemeente ervoor zorgt dat organisaties hun werk in een veilige omgeving kunnen doen.

Veiligheid van Stadskanaal