Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

INLEIDING
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en heeft als uitgangspunt dat iedereen naar vermogen meedoet. We streven naar een vitale gemeente waarin een groot deel van de inwoners zichzelf redt, regie kan voeren over zijn eigen leven, zelf in zijn onderhoud kan voorzien en voldoende zelf organiserend vermogen heeft om tegenslagen op te vangen. Mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We vinden het belangrijk dat mensen leren leven met een laag inkomen, bijvoorbeeld door daarvoor een training aan te bieden zodra ze bijstand ontvangen. In dit verband moet het bestrijden van laaggeletterdheid ook voortvarend worden aangepakt. Mensen die er voor kiezen niet aan dit soort activiteiten deel te nemen, moeten daarvan ook de consequenties dragen. We spelen in op initiatieven en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners. We mobiliseren de kracht van onze inwoners en delen onze verantwoordelijkheid als overheid met inwoners en organisaties. D66 vindt dat te veel mensen in onze gemeente in armoede leven. We zien ook dat veel mensen schulden hebben. We willen hiervoor een sterk samenhangend beleid voeren.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat zij gehoord worden in hun zorgen.
• Dat zij zich veilig voelen in en verbonden voelen met hun buurt en dorp.
• Dat de gemeente er voor hen is.
• Dat duidelijk is waar ze moeten aankloppen als ze een (hulp)vraag hebben en dat zo nodig snel actie wordt ondernomen.

» D66 wil:

 Minder regels en protocollen en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak van inwoners;
 Dat de gemeente de ingezette zorg en ondersteuning evalueert, zodat duidelijk wordt wat wel en wat niet werkt;
 Dat de gemeente een samenhangend beleid voert om te voorkomen dat problemen van mensen met schulden uit de hand lopen.


WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS EN ORGANISATIES?
• Dat de gemeente ruimte schept voor samenwerking tussen professionals om zo te komen tot goede zorg tegen minimale kosten.
• Dat er voldoende goed geschoold personeel en (vrijwillige) mankracht beschikbaar is, bijvoorbeeld door om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden en de inzet van statushouders.

» D66 wil:

 Meer samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van de gegeven middelen. D66 wil zorgnetwerken, waarbinnen professionals samen met de zorgvrager bepalen welke zorg wordt ingezet en hoe dat zo goedkoop mogelijk kan;
 Experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de inwoners de basis vormt van de beloning voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. Voorts kan er verder geëxperimenteerd worden met zorgbudgetten per inwoner van een regio waarover een regionale zorgverlener of een zorgverzekeraar de regie voert;
 Dat we voorkomen in plaats van genezen. Tijdig aandacht voor mogelijke problemen voorkomt erger voor de betrokkene en vermindert op termijn de uitgaven in de zorg.

Zorg en welzijn