Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Stadskanaal.

 

Met dit programma willen wij u laten zien waar wij voor willen gaan staan in de komende gemeenteraadsperiode 2018 – 2022.

 

Dit programma is geen opsomming geworden van zaken die niet realistisch zijn of beloften en daarom en daarmee gebaseerd op de volgende waarden:

 1. 1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen

 

 1. 2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

 

 1. 3. Denk en handel internationaal

 

 1. 4. Beloon prestatie en deel de welvaart

 

 1. 5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Dit programma bestaat uit twee delen:

 1. De uitwerking van de speerpunten van beleid zoals die door de algemene ledenvergadering zijn gekozen
 2. De meer traditionele opsomming van de gewenste activiteiten op de gemeentelijke beleidsvelden in de volgorde van de gemeentebegroting.

 

Uitgangspunt bij het schrijven van dit programma was het adagium “beschrijf géén goede voornemens, maar wees concreet in de vraagstelling en realistisch in de na te streven resultaten”.

 

Wij wensen de lezer veel genoegen met het lezen van dit programma en staan altijd open voor suggesties en discussie over onze punten.

 

Stadskanaal, 20 januari 2018,

 

De programmacommissie.


Inhoudsopgave

 1. VOORWOORD.. 4
 2. Vanuit de historie ….. 5
 3. DE ACHT SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE PERIODE. 7
 4. Jeugd. 7
 5. Wonen. 7
 6. Onderwijs. 7
 7. Openbaar vervoer 7
 8. Leefbaarheid. 7
 9. Internet en IT. 7
 10. Duurzaamheid. 7
 11. Zorg & Welzijn. 7
 12. INWONERS EN BESTUUR. 8
 13. ONDERWIJS. 9
 14. KLIMAAT, NATUUR EN MILIEU. 11
 15. ONDERNEMERSCHAP EN WERKGELEGENHEID.. 13
 16. WONEN EN LEVEN. 15
 17. VERKEER EN MOBILITEIT. 16
 18. ZORG EN WELZIJN. 17
 19. VEILIGHEID.. 18
 20. SPORT EN BEWEGEN. 20
 21. KUNST EN CULTUUR. 21
 22. FINANCIËN. 23

1.           VOORWOORD

 

Met vertrouwen in de toekomst is het nieuwe kabinet in oktober van start gegaan. In Stadskanaal deelt D66 dat vertrouwen; van idealisme naar realisme.

 

Toch heeft de financieel-economische crisis diepe sporen achtergelaten. De gemeente heeft jarenlang te weinig geld kunnen besteden aan onderhoud van gebouwen, wegen en groenvoorzieningen. Om de opgelopen achterstanden weg te werken, is de komende tijd nog veel geld nodig. Ook op sport- en cultuurvoorzieningen heeft de gemeente meer bezuinigt dan D66 wenselijk vindt.

 

Samenwerking in de regio Zuidoost Groningen is voor onze inwoners van belang. Door onze krachten te bundelen, kunnen we tot betere oplossingen komen, maar ook een sterkere vuist maken naar de provincie, het rijk en Europa.

 

Met dit verkiezingsprogramma toont D66 zich een ambitieuze partij. We beseffen dat we niet alles kunnen realiseren en willen de burger de zaken niet mooier voorspiegelen dan ze zijn!

De gemeente heeft onvoldoende geld om alles te doen wat we wenselijk vinden, en de gemeente is in veel gevallen slechts een van de partners. Goed onderwijs voor ieder kind is voor D66 van eminent belang, evenals “een leven lang leren” voor iedereen, maar de rol van de gemeente is beperkt. Om dan toch resultaten te bereiken voor onze inwoners, moet de gemeente intensief samenwerken met maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om kennis, een proactieve opstelling en een duidelijke planvorming met een stevige financiële onderbouwing.

 

De oprichters van D66 hadden in 1966 zorgen over de afnemende politieke betrokkenheid van de burgers. Die zorgen hebben we nog steeds en misschien nog wel meer dan toen. Onze inwoners beter laten participeren, is een belangrijke prioriteit van D66. Niet alleen in democratisch opzicht, ook in sociaal opzicht. We willen niet dat iemand ongewild langs de kant moet blijven staan. Daarom vinden we investeren in mensen essentieel, met als einddoel dat ze hun eigen kracht zo goed mogelijk gebruiken om mee te (kunnen) doen in onze gemeente.

 

 

Wie zijn historie niet kent, herhaalt fouten en gaat een ongewisse toekomst tegemoet. Laten we in Stadskanaal “de boel, de boel”, of gaan we stevig op weg naar een betere toekomst. Dat kan alleen door afscheid te nemen van het verleden en de gemaakte fouten, en een andere, een echte, samenwerking in gang te zetten.

 

Ik nodig u daarom uit om antwoord te geven op de volgende vraag; “Samen …?”.

 

 

Klaas Pals,

Lijsttrekker D66 Stadskanaal.

 


2.             Vanuit de historie …

 

D66 is een ambitieuze politieke partij en wil, vanuit onvrede met het historische beleid van de afgelopen vier jaar, de bestuurlijke confrontatie niet uit de weg gaan. Ook bestuurlijke participatie in het college van B&W wordt daarom geambieerd én gefaciliteerd! Waarom …? Het moet en kan anders!

 

De lijsttrekker Klaas Pals schrijft in zijn voorwoord: ”Wie zijn historie niet kent, herhaalt fouten en gaat een ongewisse toekomst tegemoet”. De zittende coalitie en daarmee dé steun voor het college van B&W, is al jarenlang aan het bewind en wil maar niet van die historie leren. Dit bleek alleen al uit het feit dat men, ondanks een forse afstraffing door de burger in minder zetels, toch weer de weg naar het pluche zocht. In de ogen van D66 is dit onbestaanbaar en een minachting van de democratische beginselen en daarmee buitenspel zetten van de mondige burger.

 

Daarom een samenvattende evaluatie van de historie 2014-2018 om vandaaruit een nieuw verkiezingsprogramma te schrijven.

 • Algemeen

De algemene indruk die het gemeentelijk beleid van de afgelopen vier jaren achterlaat, is er een van tamelijk veel ad hoc oplossingen bedenken; Woonvisie, Centrumvisie Stadskanaal, Accommodaties, aanpak Menistenplein, Centrum Musselkanaal, Energietransitie, enz. Het lukt maar niet om zaken vanuit een gedegen onderzoek in het juiste perspectief te plaatsen en dan “komt er weer een nieuw konijn uit de hoge hoed” met daarbij gezochte argumenten. Blijkbaar is de combinatie van deze coalitie met het gemeentelijk/ambtelijk werkapparaat niet in staat om zaken in de juiste volgorde op de rij te zetten een gedegen plan te maken en deze adequaat af te handelen. De van het college van B&W verwachte sturing blijft zoek en het beleid munt uit in wat op persoonlijke ambities lijkt, terwijl juist een integrale afweging gewenst is. Dat kan anders en moet beter!

 • De Jeugd

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Door decentralisatie van rijkstaken is een groot deel van de jeugdzorg en bijbehorende budgetten gemeentelijk beleid geworden. Er zijn de nodige nota’s over verschenen en er is over gepraat. Maar praat men met de jeugdige leden van de bevolking, dan blijkt daar niet uit dat dit zoden aan de dijk zet. De gemeente Stadskanaal heeft een bevolking die relatief niet erg welgesteld is en daarmee liggen achterstanden op de loer. Het heeft er nogal de schijn van dat dit beleid voor de jeugd in brede zin, tamelijk plichtmatig wordt uitgevoerd en niet erg tot de, of beter hun, verbeelding spreekt. Dat kan anders en moet beter!

 • Wonen

Stadskanaal is een gemeente met bevolkingskrimp. Op zich een nagenoeg niet te bestrijden fenomeen. Dit betekent echter niet “achterover zitten en wachten wat er komt” maar anticiperen en begeleiden. Iedere burger in dit land heeft het recht op een uitstekende en betaalbare woning. Met dat in het achterhoofd, moet een woonvisie inhoud hebben, breed worden gedragen, met partners worden vastgelegd en strak worden uitgevoerd. De aan de Raad aangeboden stukken waren van een bedenkelijk niveau en de resultaten daarvan zijn al in de praktijk zichtbaar. De regiefunctie van de gemeente wordt nauwelijks ingevuld en inmiddels is de gemeente enkele weilanden rijker. Dat moet en kan anders!

 • Onderwijs

Onderwijs is een van de ruggengraten van onze samenleving. Ook hierin heeft de gemeente een regierol. Deze wordt, door niet te steunen op dat wat de burgers aangeven, verwaarloosd en dit leidt tot ongewenste fricties of erger. Er zijn problemen die moeten worden aangepakt. Maak op basis van de bevolkingsontwikkeling een realistisch spreidingsplan voor de scholen, zorg dat de gebouwen aan de moderne eisen (blijven) voldoen en regel de budgettering met de afzonderlijke instanties. Ouders willen weten wat daarin de toekomst is voor hun kind. Dat kan en moet anders!

 • Openbaar vervoer

Als perifere gemeente, met meerdere kernen en een uitgestrekt verzorgingsgebied, is een groot deel van onze burgers aangewezen op het Openbaar Vervoer. Dat heeft overigens ook alles te maken met zorg, onderwijs en werk én de lokale economie. Je zou dus mogen verwachten dat een gemeentebestuur dit onderwerp, de bereikbaarheid, voortdurend op de agenda heeft staan en haar oor te luister legt bij de burgers. Helaas blijft de opstelling nogal passief. Er wordt een triviale locatie bepaald voor een NS-station op basis van opportunisme, zonder de burger te raadplegen en dan blijft het verder erg stil. Overigens heeft bereikbaarheid ook te maken met de regionale voorzieningen en functie. Dus enig belang is zeker van toepassing. Dat moet en kan anders!

 • Leefbaarheid

Leefbaarheid is een containerbegrip waarin een burger uitdrukt hoe graag hij in een plaats woont en of hij tevreden is met haar of zijn huidige leefsituatie. De meeste van de elementen die bepalend zijn voor de score van leefbaarheid, vallen grotendeels onder het regiem van het gemeentebestuur. Veel van de voorzieningen in onze gemeente zijn tot stand gekomen door particulier initiatief. Initiatieven die moeten kunnen rekenen op de steun van een proactief gemeentebestuur. D66 vindt deze opstelling niet terug in de dagelijkse praktijk. Er wordt te veel en te vaak plichtmatig gereageerd en het bestuur beperkt zich tot de wettelijke taak. Een burger wil trots zijn op zijn gemeente. Dat moet en kan anders!

 • Internet en IT

De ontwikkelingen in het digitale domein vormen een belangrijk element in het leven van de moderne burger. Deze ontwikkelingen zijn nogal los van locatie-eisen en nogal beïnvloedbaar door initiatieven en beleid. Kortom, een gemeentebestuur kan zich hierin behoorlijk profileren ten gunste van al haar burgers. Helaas moet worden geconstateerd dat de gemeente Stadskanaal in dit opzicht een middenmoter is en zich niet onderscheid naar initiatieven of beleid. Ook dit beleidsveld wordt schromelijk onderschat en raakt direct aan aspecten die een burger ook direct raken. Zou het niet een wervende tekst zijn als de landelijke pers kan melden dat “De gemeente Stadskanaal” is overgestapt en glasvezel en daarmee de snelste is van Nederland. We kunnen ons wel degelijk in positief opzicht onderscheiden. Dat moet en kan anders!

 • Duurzaamheid

Onder duurzaamheid wordt verstaan dat we deze aarde doorgeven aan onze kinderen, zodat ook zij kunnen genieten van al het mooie dat het leven te bieden heeft. Daaronder vallen de begrippen van een circulaire economie, co2-reductie, afscheid nemen van fossiele brandstoffen en bestrijden van de opwarming van de aarde. Dichter bij huis en dus gemeentebeleid, is dit een, dé, voorbeeldrol en lange termijnbeleid. Duurzaamheid is economisch denken en vooruitplannen. Hoeveel gemeentelijke accommodaties zijn al 0 op de meter en hoeveel bestaande woningen hebben al zonnepanelen of een zonneboiler. Dat moet en kan anders!

 • Zorg & Welzijn.

Zorg en Welzijn zijn voor het grootste deel gemeentelijk beleid geworden. Met een steeds ouder wordende bevolking een speerpunt van beleid.

Wat is er de afgelopen vier jaar op dit beleidsveld gepresteerd. Als je de ouderen vraagt, niet zo heel veel. De WMO-budgetten zijn bij lange na niet uitgeput, passende huisvesting rammelt en een groot deel van het welzijnswerk is overgedragen aan Welstad.

Maar waar is de visie op de toekomst van ouderen, hoe gaat het straks met ons ziekenhuis, hoe komen we aan domotica, hoe zit dat met aangepast werk, doen we iets structureel aan de armoedebestrijding, hoe gaat het met de schuld-hulpverlening en wordt het nog wat met die aangepaste woning?

De gemeente Stadskanaal heeft vele kernen en veel oudere bewoners willen liever blijven wonen waar ze nu zijn gehuisvest. Dit tenminste als dat ook comfortbel zou kunnen. En dat kan best, maar dan moet er wel wat veranderen.

Dat moet en kan anders!

Conclusie:

Stadskanaal is een mooie gemeente met een regionaal voorzieningenniveau. Daaraan werken, handhaven en verbeteren, schept dure verplichtingen richting de burgers, werkers, ondernemers, vrijwilligers, enz. Daarin is geen plaats voor opportunisme, hobbyisme of ad hoc beleid. Stevig beleid gebaseerd op kennis en draagvlak moet een basis bieden voor eenieder die is aangewezen op, of afhankelijk is, van dit beleid. De bestuurlijke cultuur dient dus te veranderen in een werkwijze waarin heldere plannen in een (voor iedereen) transparant proces tot stand komen en waarin bestuurders de verantwoordelijk publiekelijk opeisen en zich niet verstoppen in een coalitie. Dat vraagt om kwaliteit!

Dat moet anders en kan beter!


3. DE ACHT SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE PERIODE

(Met voorbeelden van dat wat wordt bedoeld.)

1. Jeugd: Krijg(t) U (jij) wel de aandacht die je (U) nodig hebt?


 • Rookvrije speeltuinen

 • Als kinderen van de basisschool afkomen moeten ze kunnen zwemmen
 • Instellen jongeren lintje
 • Vooral jeugd stimuleren in contact te komen met cultuur
 • Jeugd die dreigt onderwijs vroegtijdig te verlaten proactief op inspelen. Bedrijfsleven erbij betrekken en dan werken en leren combineren.

2. Wonen en Werkgelegenheid: U (jij) wilt toch ook leuk en betaalbaar wonen?


 • Vervangen asbestdaken een financiële regeling voor instellen voor mensen die dat zelf niet kunnen financieren

 • Oude bebouwing aan het lint niet slopen maar in stand houden ter behoud oude Veenkoloniale architectuur
 • Tiny huisjes stimuleren
 • Geldelijke ondersteunen om voor ondernemers zaken beter in kaart te brengen en beter op elkaar af te stemmen. Voorbeeld kredietunies
 • Werken in Duitsland stimuleren/faciliteren. Glazen muur.
 • Huurwoningen voor starters, kleinere woonunits (studio).

 

3. Onderwijs, cultuur en sport: Krijgt uw kind echt goed onderwijs in de buurt?


 • Rookvrije schoolpleinen

 • Duits op basisscholen
 • Meer inzet en cultuur het project Groninger Culturele mobiliteitsproject (provinciaal project)
 • Weekend school om de jeugd uit te dagen zich breed maatschappelijk te ontwikkelen
 • Meer budget voor streek historisch centrum en dialect ondersteunen
 • Taalhuis voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven
 • Stimuleren samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven zoals innovatie werkplaatsen e.d.
 • Onderwijstafel: gemeente en onderwijs met elkaar in gesprek met inbreng scholieren
 • BBL-mogelijkheid geven voor leerwerk in Duitsland
 • Kunstenaars de ruimte (fysiek) geven in de gemeente

4. Openbaar vervoer: Kun(t) U (je) snel genoeg zijn waar (U) je wilt


 • Q-liner die vanuit Stadskanaal rechtstreeks naar Groningen rijdt en niet stop op Gieten.
 • Q-liner andere route zodat bus direct naast Refaja kan stoppen
 • Meer inzetten op kleine busjes en belbusjes om kleine dorpen goed bereikbaar te houden,
 • Witte karrenplan voor bereikbaarheid seniorenhuisvesting naar voorzieningen (golfkarretjes),

5. Leefbaarheid: Vind (U) je het nog leuk in Stadskanaal?


 • Gemeente beter toegankelijk voor mindervaliden en veiliger zoals voetpaden en wegen zonder obstakelsv  Regenboogviering dag voor LHBT+

 • Voedselbanken mogen eigenlijk niet nodig moeten zijn en is stigmatiserend voor doelgroep.
 • Openhouden 3 buitenbaden maar wel conform zwembad Musselkanaal
 • Centrum Stadskanaal veranderen in “Centrum/dorp met een thema”
 • Leegstand winkelpanden gebruiken voor starters ed.

6. Internet en IT: Leuk hé, dat trage internet?


 • Stadskanaal uitblinker in Internetsnelheid  
 • ICT en bedrijvigheid daarover en daarmee stimuleren

7. Duurzaamheid: Wat laten we achter voor de generaties na ons?


 • Onnodige verpakkingen aanpakken

 • Afname insecten betere bermen. Niet onnodig maaien
 • Deuren dicht van winkels en openbare gebouwen als er gestookt wordt
 • In 2030 halvering van onze CO2-uitstoot gemeentelijke accommodaties

8. Zorg & Welzijn: Krijgt U de zorg die U nodig heeft?


 • Stoppen met roken in gemeentelijk zorgpakket en Wietteelt vrij experiment: gemeentelijk kan er geteeld worden voor de lokale koffieshop.

 • Natuurbegraafplaats
 • Keukentafelgesprekken sneller aangaan minimaal 1 x per jaar bij inwoners die werkloos zijn
 • 1 Loket voor zorg, welzijn en arbeidsparticipatie
 • Organiseren van zorg die dicht bij de burger staat. Nu moet je in kader WMO veel stappen zetten om iets geregeld te krijgen. Deze doelgroep ont-zorgen
 • Inloopspreekuren voor adequate thuiszorg. En dan zo dicht mogelijk bij doelgroep, bijvoorbeeld bij koffiehoek supermarkt
 • Duidelijke en doelgerichte inventarisatie van kansarme gezinnen, kan gecombineerd worden met keukentafel gesprek
 • Schuldsanering klantgerichter en begrijpelijker voor cliënten
 • Lokale initiatieven op gebied zorg stimuleren mogelijk maken zoals meewerken bestemmingsplannen
  Gebruiker PGB krijgt regelmatig bezoek van sociaal wijkteam om cliënt te ondersteunen bij hun administratie. Ook gelijk moment controle hoe cliënt er financieel/organisatorisch bijstaat.


  5. ONDERWIJS


  INLEIDING

  D66 onderstreept het belang van een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners. Onderwijs dat het oneindig en uniek potentieel van leerlingen en studenten aanspreekt en dat mensen motiveert om een leven lang te blijven leren. We gaan uit van de eigen kracht van ieder individu en benadrukken het belang van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, talenten en interesses. Goed onderwijs leidt tot bewuste en verantwoordelijke burgers.

  Binnen het onderwijs worden leerlingen zich (meer) bewust van kansen, verantwoordelijkheden en de eigen rol in de samenleving. Goede kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. Daarbij hecht D66 waarde aan zowel meetbare als minder goed meetbare effecten, zoals competentieontwikkeling en algemene vorming. Scholen denken continu na over de invulling van het onderwijsprogramma. Dit doen zij in nauwe samenwerking met andere scholen, regionale bedrijven en organisaties en de lokale overheid.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat onderwijs plaatsvindt in een veilige omgeving, goed bereikbaar is en dat er voldoende aanbod is.
  • Dat onderwijs verbonden is met de regio en dat mogelijkheden om leerlingen en docenten te laten leren met of door lokale bedrijven, maatschappelijke, culturele, of sportieve organisaties en projecten worden verkend en benut.
  • Dat de leerlijn van iedere leerling, via de vroeg- en voorschool, basisschool, middelbare school en vervolgopleiding, zoveel mogelijk een continu leerproces i

   » D66 wil:

  • De goede huisvesting van scholen met aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid vooropstellen;
  • Nauwe samenwerking tussen scholen, bedrijven, organisaties en de lokale overheid stimuleren;
  • Dat de gemeente met het Noorderpoort en het Ubbo Emmius in overleg gaat om de aantrekkelijkheid voor de gemeente Stadskanaal van de lokale vestigingen te versterken;
  • Een actief beleid om “thuiszitters” en voortijdige schoolverlaters te signaleren en activeren, en zo nodig hulp te bieden;
  • Dat de gemeente de Lokale Educatieve Agenda in nauwe samenspraak met deze partijen opstelt;
  • Doorlopende leerlijnen creëren en “warme overdrachten” realiseren door goede communicatie en nauwe samenwerking tussen scholen te stimuleren; Dat de gemeente deze samenwerking aanmoedigt en stimule Binnen de gemeente worden taalachterstanden aangepakt en is het voor iedere inwoner mogelijk om taalvaardigheid verder te ontwikkelen;
  • Dat taalachterstanden worden aangepakt op de vroeg- en voorschool;
  • Dat laaggeletterdheid onder inwoners actief wordt gesignaleerd en bestreden;
  • Ervoor zorgen dat er voor alle nieuwkomers (zowel statushouders, als asielzoekers) een taalarrangement beschikbaar is.

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat onderwijs is ingebed in de regio en dat het aansluit bij de vraag op de arbeidsmark
  • Dat leerlingen zich bewust zijn van carrièremogelijkheden in de regio en dat ze competenties en vaardigheden ontwikkelen waarnaar werkgevers op zoek zijn.

   » D66 wil:

  • Dat de gemeente een duurzame samenwerking tussen scholen en het regionale bedrijfsleven stimulee Lokale ondernemers kunnen bijvoorbeeld meedenken over het curriculum en leerlingen ontwikkelen competenties en vaardigheden waarnaar werkgevers op zoek zijn. Onderwijs dat ondernemerschap van leerlingen stimuleert, aanmoedigt en beloont;
  • Dat de gemeente de initiatieven die ondernemerschap van leerlingen helpt ontwikkelen, stimule Bij voorkeur door gezamenlijke initiatieven van scholen en lokale ondernemingen.
  • Dat de gemeente leerlingen en recent afgestudeerden die een eigen bedrijf willen beginnen, ondersteun Bijvoorbeeld door het aanwijzen van fysieke locaties die geschikt zijn als hotspots voor (startende) ondernemers en door het introduceren van een jaarlijkse prijs voor jonge ondernemers.

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat er binnen de gemeente voor alle inwoners mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen op cultureel en kunstzinnig vla
  • Dat leerlingen binnen en buiten school worden aangemoedigd om meer te beweg
  • Dat leerlingen zich bewust worden van hun rol als betrokken burger in de (regionale) samenleving.

   » D66 wil:

  • Dat de regionale vraag en aanbod op het gebied van kunst en cultuur wordt geïnventariseerd en kansen en knelpunten in kaart worden gebrach Alle inwoners van de gemeente moeten de mogelijkheid hebben om zich op cultureel of kunstzinnig vlak te ontwikkelen;
  • Dat de gemeente de samenwerking tussen scholen en lokale culturele en kunstzinnige organisaties stimuleert en ondersteun Initiatieven om leerlingen te laten leren in samenwerking met musea, erfgoedgemeenschappen, historische verenigingen, toneelverenigingen, muziekgezelschappen of kunstkringen worden aangemoedigd en waar mogelijk gestimuleerd;
  • Dat de gemeente de initiatieven ondersteunt om leerlingen meer te laten bewegen (binnen en buiten de school). Bij voorkeur in samenwerking met regionale sportverenigingen of sportorganisaties;
  • Dat het sportaanbod binnen de gemeente duidelijk herkenbaar is voor scholen, leerlingen en hun ouders;
  • Dat de gemeente de samenwerking tussen scholen en maatschappelijke organisaties, zoals verzorgingshuizen, brandweer, politie, Natuurmonumenten en de gemeenteraad, aanmoedigt;
  • Dat er binnen de gemeente ruimte is voor initiatieven en ideeën van scholen en leerling Deze worden serieus genomen en gefaciliteerd als dat wenselijk en mogelijk is.

   

  6. KLIMAAT, NATUUR EN MILIEU


  INLEIDING

  Het doel van het beleid moet zijn dat de aarde bewoonbaar blijft voor de volgende generaties.

  Hierbij moeten we alle kansen grijpen om duurzame energie te produceren, waarbij het noodzakelijk gaat zijn om verschillende bronnen te combineren (zon, wind, geothermie, biomassa en dergelijke). Het doel is om Zuidoost-Groningen in 2040 volledig energieneutraal te maken, wat wil zeggen dat er in de regio voldoende duurzame energie geproduceerd wordt om te voldoen aan de vraag. Om dit doel te bereiken is steun van onze inwoners essentieel. De gang van zaken bij de geplande windmolenparken in onze gemeente laat zien hoe het niet moet! Wij willen dat plannen vroegtijdig worden gedeeld met alle betrokkenen, die hierover kunnen meedenken en daadwerkelijke invloed hebben. Er moeten vooraf afspraken worden gemaakt om de maatschappelijke kosten voor omwonenden te compenseren.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat de gemeente het belang van duurzaamheid inziet en een duidelijke plaats geeft in het beleid.
  • Dat ze betrokken worden bij de uitwerking van visie en beleid en daarbij een belangrijkere rol krijgen in de concrete uitwerking (regie).
  • Dat de gemeente helpt bij de realisatie van energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen. Dat de mooie Groningse natuur behouden blijft zodat iedereen ervan kan blijven geniet
  • Dat de gemeente de initiatieven ondersteunt en meedenkt bij het realiseren van nieuwe ideeën die een ppositieve bijdrage leveren aan klimaat, natuur en mili

   » D66 wil:

  • Nog betere afvalscheiding om verdere stappen te zetten naar een circulaire economi Inwoners daar voor laten betalen – zoals met het huidige diftar systeem – helpt daar niet bij;
  • Dat de gemeente investeert in eigen gebouwen om deze klimaatneutraal te maken;
  • Dat bij elk raadsvoorstel het criterium duurzaamheid wordt meegenomen;
  • Middels een actief beleid ook de inwoners stimuleren bij de sanering van asbest in woningen;
  • Dat de oprichting van energiecoöperaties en de collectieve inkoop van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen of besparingen meer wordt ondersteund vanuit de overheid;
  • Het gebruik van de fiets stimuleren en wil actief inzetten op een fietsvriendelijke omgeving door het realiseren van goede fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom;
  • Dat de gemeente inwoners helpt bij het realiseren van ideeën in de wijken en dorp Dit kan bijvoorbeeld door actief kennis en kunde beschikbaar te stellen.

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat innovatie gewaardeerd en gestimuleerd wordt en dat ze kunnen innoveren om continuïteit te waarborgen; Dat er duidelijke en toepasbare regels zijn.

   » D66 wil:

  • Dat ondernemers actief gestimuleerd worden om te kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke oplossing
  • De gemeente faciliteert en beloont ondernemers wanneer zij met innovatieve oplossingen komen die helpt in het verduurzamen van lokale omgeving.
  • Dat boeren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot innovatieve ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Dit kan onder andere door het wegnemen van onduidelijkheid in regelgeving.

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat ze ideeën en innovaties kunnen realiseren samen met de gemeente, inwoners en ondernemers en dat de gemeente hierbij actief met ze samenwerkt in het realiseren van duurzame oplossing

   » D66 wil:

  • De samenwerking met woningbouwcorporaties verder uitbouwen om bijvoorbeeld de inzet van zonnepanelen en aardwarmte in dorpen en wijken mogelijk te mak

   7. ONDERNEMERSCHAP EN WERKGELEGENHEID


  INLEIDING

  De motor van de lokale economie wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf. D66 stimuleert daarom ondernemerschap en innovatie, onder meer omdat dit werkgelegenheid oplevert. De rol van de gemeente is niet zozeer het creëren van banen, maar wel het faciliteren van ondernemers. Ook kan de gemeente helpen bij het soepeler functioneren van de arbeidsmarkt. D66 wil dat de gemeenten in Zuidoost Groningen de economische uitdagingen gezamenlijk aangaan.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  Dat de gemeente zich inspant voor banen, voor hand- en hoofdopgeleiden en voor mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Dat grenzen geen belemmeringen vormen voor wer

   » D66 wil:

  • Een goede samenwerking in de arbeidsmarktregio, die een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt en concurrentie tussen de gemeenten voorkomt;
  • Dat de belemmeringen om in Duitsland te werken op een praktische manier worden verminderd, onder meer door het huidige UWV-grensteam te continueren en te stimuleren;
  • Dat de gemeente werk blijft maken van de ondersteuning van degenen die om allerlei redenen niet in staat zijn het minimumloon te verdien

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat de gemeente hen zo min mogelijk hindert, maar faciliteert, stimuleert en ontwikkelmogelijkheden biedt.
  • Dat zij kunnen meedingen naar gemeentelijke opdrachten.
  • Dat de gemeente helpt bij het soepeler functioneren van de arbeidsmarkt.

   » D66 wil:

  • Onderzoeken hoe de regeldruk omlaag kan (zie ook: Inwoners en bestuur);
  • Dat de gemeente vormen van samenwerking stimuleert, die gericht zijn op kennisontwikkeling en innovatie;
  • Dat kleine ondernemers worden gestimuleerd om gezamenlijk mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten;
  • Dat Startups ook de kans krijgen om mee te dingen naar opdrachten;
  • Dat startende ondernemers meer gefaciliteerd worden door middel van bijv. bedrijfsverzamelgebouwen;
  • Dat er aandacht blijft voor “social return on investment”;
  • Steun bieden aan ondernemers om mensen die moeite hebben om op eigen kracht een minimuminkomen te verdienen, als werknemer in dienst te nem Daarbij kijken we met de ondernemer naar wat de werknemer kan, in plaats van te focussen op wat zij of hij niet kan.
  • Omscholing van uitkeringsgerechtigden stimuleren met name voor sectoren waar nu al grote tekorten zijn dan wel verwacht worden, zoals ict, techniek en zorg.
  • Dat statushouders gestimuleerd en begeleid worden bij het betreden van de arbeidsmarkt, daarbij bouwend op hun al opgedane opleidingen en (werk)ervaring

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat het aanbod op de arbeidsmarkt aansluit bij hun behoeft

   » D66 wil:

  • Dat er meer nadruk komt op “een leven lang leren”.
  • Dat milieu meer aandacht krijgt door het ‘benoemd en specifiek’ bij een wethouder in portefeuille te brengen.

  8. WONEN EN LEVEN


  INLEIDING

  D66 vindt dat alle inwoners recht hebben op een veilige, groene en gezonde woon- en leefomgeving.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat ze een goede woning hebben in een veilige omgeving en dat de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet goed is.
  • Dat ze invloed hebben bij en ook voorafgaand aan mogelijke veranderingen in hun omgeving. Dat goed internet beschikbaar is, ook op het platteland.
  • Dat de gemeente ruimte biedt om naar eigen ontwerp te wonen.
  • Dat de gemeente – ondanks de afname van het aantal inwoners – de voorzieningen zo veel mogelijk in stand houd
  • Dat de woningmarkt goed toegankelijk is voor jongeren en starters.
  • Dat de gemeente ouderen stimuleert om zelf het initiatief te nemen voor gemeenschappelijke woonvorm

   » D66 wil:

  • Dat er een fonds komt om dorpen met initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen;
  • Dat de gemeente zich inzet om leegstaande kantoren of andere gebouwen om te bouwen tot duurzame, betaalbare (huur)woningen;
  • Dat de gemeente bewaakt dat inwoners tijdig betrokken worden bij plannen rond hun eigen leefomgeving;
  • Dat de gemeente belemmeringen vanuit wet- en regelgeving wegneemt, zodat nieuwe woonvormen en de samenwerking die daarvoor nodig is, makkelijker tot stand kom

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat de bedrijfslocaties goed bereikbaar zijn voor medewerkers, leveranciers en afnemers.
  • Dat snel internet beschikbaar is, ook op het platteland.
  • Dat medewerkers binnen beperkte afstand van het bedrijf kunnen wonen en leve

  » D66 wil:

  • Dat de gemeente inzet op overleg met vertegenwoordigende in

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat de gemeente een woonvisie heeft, waarin bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de aantallen woningen die gebouwd gaan word
  • Dat bewonersorganisaties tijdig betrokken worden voor alle zaken die hun wijk of dorp betr

   » D66 wil:

  • Dat bewonersorganisaties en huurderbelangenverenigingen blijvend en financieel ondersteund worden en dat ze zelf bepalen waaraan de middelen worden besteed.

  9. VERKEER EN MOBILITEIT


  INLEIDING

  D66 staat voor duurzaamheid in het verkeer. Dit doen we door wandelen, fietsen of het openbaar vervoer te stimuleren. Wij realiseren ons echter ook dat de auto in dit uitgestrekte gebied niet is weg te denken. D66 staat ook voor veiligheid in het verkeer, waar de “kwetsbare” beschermd moet worden. We zien het aan de andere kant als een onderdeel van de opvoeding dat kinderen leren om te gaan met het verkeer. Met alleen beschermende maatregelen komen we er niet.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat de gemeente zorgt voor veilige wegen in wijken en dorpen en hierover in overleg treedt met bewonersorganisaties.
  • Dat het wegenonderhoud goed verzorgd is en er bij meldingen van onveiligheid direct gereageerd wordt.
  • Dat er veilige fietspaden zijn naar (winkel)centra en naar scholen.
  • Dat er oplaadpunten beschikbaar zijn bij parkeerplaatsen en parkeergarages voor elektrische auto’s en fiets
  • Dat de gemeente aanhaakt bij actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzame verkeersoplossing

  » D66 wil: 

  • Dat er gescheiden verkeersstromen komen;
  • Dat er een plan van aanpak komt voor kruispunten waar vaak sprake is van gevaarlijke situaties;
  • Dat maatregelen worden genomen tegen sluipverkeer op landbouww

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat hun onderneming goed bereikbaar is voor leveranciers, medewerkers en klanten per auto, met het openbaar vervoer en per fiet
  • Dat de gemeente goed bereikbaar is zodat medewerkers die wat verder weg wonen zonder oponthoud op hun werk kunnen komen.

  » D66 wil:

  • Zorgen voor een groene verkeersstroom, de zogenaamde “groene golf” en snelfietspaden;
  • Dat er samengewerkt wordt voor een aansluitend fietsnetwerk, ook met de buurgemeenten;
  • Een uitbreiding van voorzieningen voor duurzaam verkee

   10. ZORG EN WELZIJN


  INLEIDING

  D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en heeft als uitgangspunt dat iedereen naar vermogen meedoet. We streven naar een vitale gemeente waarin een groot deel van de inwoners zichzelf redt, regie kan voeren over zijn eigen leven, zelf in zijn onderhoud kan voorzien en voldoende zelf organiserend vermogen heeft om tegenslagen op te vangen. Mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We vinden het belangrijk dat mensen leren leven met een laag inkomen, bijvoorbeeld door daarvoor een training aan te bieden zodra ze bijstand ontvangen. In dit verband moet het bestrijden van laaggeletterdheid ook voortvarend worden aangepakt. Mensen die er voor kiezen niet aan dit soort activiteiten deel te nemen, moeten daarvan ook de consequenties dragen. We spelen in op initiatieven en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners. We mobiliseren de kracht van onze inwoners en delen onze verantwoordelijkheid als overheid met inwoners en organisaties. D66 vindt dat te veel mensen in onze gemeente in armoede leven. We zien ook dat veel mensen schulden hebben. We willen hiervoor een sterk samenhangend beleid voeren.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat zij gehoord worden in hun zorg
  • Dat zij zich veilig voelen in en verbonden voelen met hun buurt en do
  • Dat de gemeente er voor hen is.
  • Dat duidelijk is waar ze moeten aankloppen als ze een (hulp)vraag hebben en dat zo nodig snel actie wordt ondernom

   » D66 wil:

  • Minder regels en protocollen en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak van inwoners;
  • Dat de gemeente de ingezette zorg en ondersteuning evalueert, zodat duidelijk wordt wat wel en wat niet werkt;
  • Dat de gemeente een samenhangend beleid voert om te voorkomen dat problemen van mensen met schulden uit de hand lop

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS EN ORGANISATIES?

  • Dat de gemeente ruimte schept voor samenwerking tussen professionals om zo te komen tot goede zorg tegen minimale kosten.
  • Dat er voldoende goed geschoold personeel en (vrijwillige) mankracht beschikbaar is, bijvoorbeeld door om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden en de inzet van statushoude

  » D66 wil:

  • Meer samenwerking tussen verschillende zorgaanbied Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van de gegeven middelen. D66 wil zorgnetwerken, waarbinnen professionals samen met de zorgvrager bepalen welke zorg wordt ingezet en hoe dat zo goedkoop mogelijk kan;
  • Experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de inwoners de basis vormt van de beloning voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. Voorts kan er verder geëxperimenteerd worden met zorgbudgetten per inwoner van een regio waarover een regionale zorgverlener of een zorgverzekeraar de regie voert;
  • Dat we voorkomen in plaats van genez Tijdig aandacht voor mogelijke problemen voorkomt erger voor de betrokkene en vermindert op termijn de uitgaven in de zorg.

   11. VEILIGHEID


  INLEIDING

  D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. We hebben elkaar nodig om een veilige samenleving te creëren. Voor D66 betekent dit dat we samen met alle inwoners werken aan veiligheid en dus ook vragen aan inwoners om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van een veilige leefomgeving. En van gemeente en politie vragen we om de inwoners actief te informeren over zaken die spelen rond veiligheid en ze te betrekken bij het maken van plannen en het invoeren van maatregelen.

  D66 hecht grote waarde aan tolerantie in de samenleving en gelijke rechten voor iedereen.

  In de legalisatie van softdrugs ziet D66 een belangrijke mogelijkheid om de samenleving veiliger te maken. Daarom wil D66 samen met iedereen die bij dit thema betrokken is een plan opstellen om dit mogelijk te maken.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat het veilig is op straat en thu
  • Dat hun kinderen veilig zijn op school, bij hun vereniging en bij (zorg)instanties.
  • Dat hun privacy gerespecteerd word Ze willen weten wat er met hun persoonsgegevens wordt gedaan en hoe die beschermd worden.

  » D66 wil:

  • Dat duidelijk is wat wel en niet kan en mag en dat er gehandhaafd wordt als dat nodig Geen willekeur;
  • Voor de veiligheid rond scholen het halen en brengen van kinderen met de auto ontmoedig Kinderen moeten zelf veilig naar school kunnen. Bij voorkeur op de fiets;
  • Snelheidsbeperkingen in de dorpskernen en bij scholen;
  • Voorkomen dat het streven naar zo weinig mogelijk straatverlichting ten koste gaat van de veiligheid. Langs sommige wegen zullen daarom méér lichtpunten nodig zijn
  • Dat inwoners geïnformeerd worden over mogelijke risico’s met privacygevoelige gegev

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat wordt samengewerkt met de ondernemingen om een veilige omgeving te creëren.
  • Dat regels duidelijk en toepasbaar zijn, zodat ze weten welke maatregelen ze moeten treffen om de veiligheid te kunnen waarborgen.
  • Dat er gecontroleerd en gehandhaafd wordt, zodat ze weten dat ze maatregelen niet voor niets nem
  • Dat ze onregelmatigheden eenvoudig kunnen melden en dat daar ook zichtbaar iets mee gedaan word

   » D66 wil:

  • Dat de gemeente zich met het bedrijfsleven inspant om de veiligheid te verbeter

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat wordt samengewerkt met de organisaties om een veilige omgeving te creëren.
  • Dat ze hun activiteiten kunnen uitvoeren op basis van hun meningen en overtuigingen en dat ze daarin niet beperkt worden door discriminatie of uitsluiting.

   » D66 wil:

  • Dat de gemeente ervoor zorgt dat organisaties hun werk in een veilige omgeving kunnen do

  12. SPORT EN BEWEGEN


  INLEIDING

  We weten dat gezond leven veel te maken heeft met gezonde voeding en met regelmatig bewegen. Dit is van belang voor jong en oud. Sporten voegt hieraan toe: sociale vaardigheden, ontwikkeling van zelfbewustzijn, zich verbonden voelen met anderen, en met discipline. D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans heeft om te kunnen sporten of bewegen op een manier waarbij men zich prettig voelt.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat zij de ruimte krijgen om (veilig) te sporten en te bewegen op de manier waarop zij zich prettig voelen, dat er faciliteiten zijn voor kinderen, (jong) volwassenen en ouderen.
  • Dat het onderwijs werkt met vakleerkrachten/ combicoaches om kinderen minimaal 1 uur per dag te laten bewegen in georganiseerd verband.

  » D66 wil:

  • Dat de gemeente samen met de GGD een programma opstelt om overgewicht in de regio aan te pakken.
  • In elke grotere dorpskern een kleinschalig, vrij toegankelijk en door jong en oud te gebruiken outdoor fitness p Om dit mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van subsidies, een bijdrage van de gemeente en sponsoring vanuit het bedrijfsleven.
  • Dat de gemeente in de toekomst blijft deelnemen aan het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
  • Dat de drie gemeentelijke zwembaden openblijven.

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat medewerkers gezond en actief zijn.

  » D66 wil:

  • Dat belemmeringen om per fiets bij de werkgever te komen worden weggenom

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat er voldoende en goede sportfaciliteiten zijn.
  • Dat de gemeente een organisatie rond sportvertrouwenspersonen opze

   » D66 wil:

  • Dat er een sportvertrouwenspersoon beschikbaar is voor alle verenigingen;
  • Dat er voldoende en goede sport- en bewegingsfaciliteiten in de dorpen blijven, dan wel dat activiteiten geclusterd worden binnen fietsafstand.

   

  13. KUNST EN CULTUUR


  INLEIDING

  D66 vindt het belangrijk dat iedereen deel kan uitmaken van onze cultuur. Cultuur is immers een drager van de identiteit en daarmee maatschappelijk verbindend. Maar cultuur is ook een bron van creativiteit, van kunst, van individuele expressie. En ten slotte hebben kunst en cultuur belangrijke economische waarde.

  Wij stimuleren dat er laagdrempelig cultuuraanbod is in de buurt en dat kinderen op school kennismaken met verschillende vormen van kunst en verschillende culturen. Ook stimuleren we cultureel ondernemerschap en het in standhouden van cultureel erfgoed.

  D66 ziet kunst en cultuur als beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van mensen en aan samenhang in de samenleving. Door culturele tradities, gewoonten en gebruiken voelen mensen zich veilig en verbonden tegelijk. Onze historische monumenten en kenmerkende landschappen maken ons trots op waar we wonen. En door culturele en kunstzinnige uitingen (te doen of te beleven) prikkelen we creativiteit en individuele expressie. D66 is ervan overtuigd dat een bloeiende culturele gemeente zorgt voor een prettig leefklimaat en een gunstig vestigingsklimaat. De lokale economie wordt door cultuur aangejaagd en creatieve ideeën voor maatschappelijke uitdagingen worden gestimuleerd. D66 wil dat de gemeente bijdraagt aan een bloeiend cultureel klimaat, waarin erfgoeddragers hun traditie kunnen beleven en doorgeven, kunstenaars en cultureel ondernemers kunnen creëren, leerlingen kennis maken met kunst en cultuur en alle inwoners toegang hebben tot een cultureel aanbod.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat de gemeente eraan bijdraagt dat men culturele ervaringen kan opdoen in de buurt.
  • Dat de gemeente bijdraagt aan een gunstig klimaat voor cultureel immaterieel erfgoed (de tradities, rituelen en gewoonten die groepen belangrijk vinden en levend willen houden).
  • Dat de gemeente respect heeft voor erfgoed en histor

  » D66 wil:

  • Dat de bibliotheek niet alleen de laagdrempelige toegang moet zijn tot informatie, maar ook een ontmoetingsplek voor cultuur;
  • Dat kunst en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen, voor jong en oud en ook voor mensen met een minimuminkom De gemeente moet daarom blijven bijdragen aan het Jeugd Cultuurfonds en aan mogelijkheden voor minima;
  • Dat de gemeente benaderbaar en bereikbaar is voor erfgoedgemeenschappen en indien gevraagd meedenkt over kansen en knelpunten;
  • Dat de gemeente de herbestemming van leegstaande monumenten moet bevorderen en actief moet meehelpen met zoeken naar subsidiemogelijkheden;
  • Dat de gemeente een actieve rol speelt in het in standhouden van het unieke landschap in onze regio, en waar mogelijk de unieke elementen uit het verleden terugbreng

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS

  • Dat de gemeente hen ondersteunt bij nieuwe initiatiev

  » D66 wil:

  • Dat de gemeente cultureel ondernemerschap stimule Dat kan bijvoorbeeld met een startsubsidie of een cultuurlening. Maar ook dat de gemeente haar netwerk gebruikt om vruchtbare samenwerkingen te bevorderen;
  • Het eigen initiatief faciliteren, door gunstige voorwaarden te creëren voor ondernemende burgers, bedrijven en culturele instelling

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat de gemeente aan het onderwijs ondersteuning biedt bij kennismaking met kunst en cultur
  • Dat de gemeente culturele organisaties subsidieer

   » D66 wil:

  • Dat het verlenen van een subsidie geen vanzelfsprekendheid is, maar bij aantoonbare meerwaarde moet de gemeente bereid zijn tot cofinanciering. Die meerwaarde kan bijvoorbeeld zijn: versterken eigen kracht, bijdragen aan leefbaarheid, verbeteren gemeentelijk profiel, laten kennismaken;
  • Dat de gemeente ondersteunt bij het wegwijs maken in subsidieland. Vooral in de cultuursector zijn immers zoveel landelijke en Europese subsidiepotjes en hulporganisaties beschikb Denk bijvoorbeeld aan Fonds voor Cultuurparticipatie of Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland;
  • Dat de gemeente verwante initiatieven bundelt, waardoor organisaties samen kunnen optrekken, eventueel ook samen met de gemeent

  14. FINANCIËN


  INLEIDING

  Een gezonde financiële positie is de basis voor degelijk beleid. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zullen daarom ongeveer in balans moeten zijn. Maar omdat de inkomsten voor het overgrote deel direct van het rijk afkomstig zijn (bijna 90%) is de speelruimte beperkt. Als je aan een bepaald programma fors meer wilt uitgeven, moet je dat bekostigen uit verminderde uitgaven aan andere programma’s. Met het verhogen van de lokale lasten, kan de gemeente maar zeer beperkt extra ruimte creëren. D66 ziet dat in de huidige constructie dan ook niet als wenselijk.

  WAT VERWACHTEN INWONERS?

  • Dat de gemeente het haar toegemeten budget doeltreffend en doelmatig beste
  • Dat de kostprijs zo laag mogelijk wordt gehouden, doordat er op de meest effectieve en efficiënte manier gewerkt wordt binnen de geme

   » D66 wil:

  • Dat de stijging van gemeentelijke woonlasten (Onroerende Zaak Belasting, riool- en afvalstoffenheffing) maximaal gelijke tred houdt met de infla Daarnaast mag de verhoging van de OZB-opbrengst niet meer zijn dan centraal is afgesproken tussen gemeenten en rijksoverheid;
  • Dat de begroting voor iedereen begrijpelijk is, met een duidelijke onderbouwing;
  • Dat de gemeente binnen de zogenoemde “planning-en-control cyclus” zijn werkzaamheden zo transparant mogelijk uitvoert;
  • Dat de gemeenteraad adequaat wordt ondersteund bij het beoordelen van begroting
  • Activeren van de Rekenkamer-functie.

  WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?

  • Dat ze niet onevenredig worden belast, zowel ten opzichte van inwoners als ten opzichte van ondernemers in andere gemeenten.

   » D66 wil:

  • Geen verdere verhoging van het tarief van de toeristenbelasting, om de gemeente in relatie tot andere gebieden niet te duur te laten word

  WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?

  • Dat de gemeente redelijke tarieven hanteert en daarmee bijdraagt aan een goed vestigingsklimaa

  » D66 wil:

  • Dat de gemeente het vestigingsklimaat hoog in het vaandel heeft en de tarieven op die basis vaststelt;

  Dat de gemeenteraad een auditcommissie instelt

Laatst gewijzigd op 22 november 2018